Лични данни

ВОЙНИШКИ ООД
Инструкции  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ относно категория клиенти интернет магазин
 
С настоящото ВОЙНИШКИ“ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с продажба на ел.инструменти и консумативи и услуги предлагани от сайта на „ВОЙНИШКИ“ООД .
 
 
Личните данни на физически лица се обработват за целите на:  - сключване и изпълнение на търговска продажба или услуга, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна или е подписало в качеството на представляващ юридическо лице,  вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор   Предоставянето на личните данни е доброволно и с изразено изрично съгласие.
 
 
Какви Ваши лични данни обработваме?
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с уреждане на доставка  по продажба на ел.инструменти и консумативи и услуги предлагани от сайта на „ВОЙНИШКИ“ООД ,  са от категията на обикновените и са следните: • Име: име, презиме и фамилия;  • Контакти: електронна поща, адрес и телефон • Адрес за доставка  . На какво основание обработваме Вашите лични данни? Обработването на Вашите данни е  необходимо ( цел)за изпълнението на задълженията ни по търговска продажба . В определени случаи споделяме Вашите данни с подизпълнители  (куриерски фирми и кредитни институции- при продажба на лизинг )  с цел да изпълним  задълженията си като търговец и да повишим  качеството на предоставяните услуги. За какви цели ще използваме Вашите данни? Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за )  с цел да изпълним  задълженията си като търговец.
 
 
С кого можем да споделяме Вашите лични данни -  ВОЙНИШКИ“ООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно ВОЙНИШКИ“ООД  да разкрие Ваши лични данни на следните лица: • куриерски фирми  : Когато използваме куриерски фирми  , свързани с изпълнение на задължения по продажба, то ВОЙНИШКИ“ООД   разкрива лични данни, само след изрично съгласие от ваша страна. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита. • При изпълнение на задълженията си по определени продажби  и желание, и съгласие от ваша страна ВОЙНИШКИ“ООД   ще предостави като междинен  преносител   Вашите данни на подизпълнители (кредитни институции описани в сайта ни ), В тези случай ВОЙНИШКИ“ООД    действа като междинен приносител на лични данни с посочените институции, с които е подписал споразумения за защита на личните данни на клиентите си. ВОЙНИШКИ ООД   предлага  ползване на интернет магазина си като нерегистриран и като  регистриран потребител.  В този случай , ВОЙНИШКИ ООД запазва и съхранява потребителския идентификатор и паролата поверителни и защитени и не разкрива идентификационния номер на потребителя и паролата на лице, различно от тези, които трябва да имат достъп до интернет магазина , за да изпълнят своите отговорности за работа.
 
 
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? ВОЙНИШКИ“ООД   съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по продажби от интернет магазина ни в случаи на продажба на лизинг до предаване на данните на кредитната институция избрана от клиента. При доставка с куриер предоставяме вашите имена и адрес на доставка на предпочетения от вас подизпълнител след изрично ваше съгласие. В случаите на продажба като регистриран потребител вашите данни се съхраняват от „Супер хостинг БГ“.
 
 
Вашите права по отношение на личните Ви данни При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработ вани от ВОЙНИШКИ“ООД   : 
1. да получите достъп до Вашите личните данни  и да получите копие от тях;
2. при непълнота или неточност в данните, имате право личните Ви данни да бъдат коригирани;
3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е по- стигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;  да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това. ВОЙНИШКИ ООД трябва да уведоми своя клиент  и КЗЛД  в рамките на 24 часа от всяко действително или подозирано нарушение на сигурността или поверителността, включващи идентификационния номер на потребителя и паролата, използвани за достъп до интернет магазина
 
 
Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес:
България, гр. Благоевград, ул.Полк.Дрангов“ 5, ел. поща: [email protected] 
 
04,05,2018г.
Благоевград